สรุป SSTable & B-tree index

SSTable vs B-Tree
Read more →

Cassandra in a nutshell

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2007 Amazon ต้องการแก้ปัญหา relational database ของตัวเองที่ไม่สามารถ scale ได้ดั่งใจอยาก ทีมงานของ Amazon จึงตัดสินใจคิดค้น database ใหม่ที่ไม่ใช้ consistency ของ SQL แต่นำเสนอการใช้ eventual consistency เข้ามาแทน พร้อมยังเผยแพร่ Dynamo paper เพื่ออธิบายหลักคิดทั้งหมดของแนวคิดนี้อีกด้วย
Read more →