ก้าวต่อไปกับ Amazon Aurora

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2007 Amazon ต้องการแก้ปัญหาในบริษัทที่มีปัญหากับ relational database แบบเดิมๆ เนื่องจากการ scale write ของ SQL ทำได้ลำบาก จึงเริ่มวิจัย data model แบบใหม่ที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ สิ่งที่ Amazon ค้นพบคือ:
Read more →

Bastion jumping on aws

In the production environment, database security should always be the top priority. Deploying any database on a public subnet is totally insecured and could be attacked by the hackers.
Read more →

Restful API + ML model with fargate

Read more →

Poke AWS in terminal

My terminal always automatically closes the session whenever I log in to the AWS EC2 instance and stay idle for a few minutes.
Read more →

How to calculate WCUs/RCUs in DynamoDB

DynamoDB is a managed NoSQL database. The main selling point is that developers won’t experience any operational overheads maintaining it.
Read more →